Programe de Formare

Programe de Formare

Asociaţia CINAQ  furnizează programe de pregătire acoperind următoarele domenii relevante pentru îmbunătăţirea performanţei personalului din administraţie:

Management financiar pentru  autoritati si institutii publice

 

Nr

I. Management financiar pentru  autoritati si institutii publice

Duratã

1

Legislaţie financiar –contabilã pentru instituţii publice

 5 zile

2

Finanţe publice locale şi contabilitatea instituţiilor

5 zile

3

Abordări moderne în bugetarea şi finanţarea instituţiilor publice

5 zile

4

Contabilitatea financiarã şi de gestiune pentru instituţiile publice

5 zile

5

Surse de venituri ale bugetelor locale

5 zile

6

Analiză, execuție bugetară și fiscalitate

5 zile

7

Impozite şi taxe locale

5 zile

8

Recuperare și colectare debite.Executarea creanţelor bugetare

5 zile

9

Cadrul legal privind achiziţiile publice.Investiţii publice

5 zile

10

Managementul achiziţiilor publice

5 zile

11

Auditul public

5 zile

 

Managementul instrumentelor structurale

 

Nr

II. Managementul instrumentelor structurale

Duratã

1

Instituţii europene şi politici comunitare

 5 zile

2

Oportunităţi de finanţare a proiectelor în administraţia publică

5 zile

3

Accesarea instrumentelor structurale

5 zile

4

Iniţierea proiectelor sau cum se ajunge de la idee la un proiect finanţat

5 zile

5

Politicile și managementul proiectelor UE de inovare sociala și în afaceri

5 zile

6

Bazele managementului de proiect

5 zile

7

Ghid pentru implementarea cu succes a unui proiect

5 zile

8

Managementul echipei de proiect

5 zile

9

Managementul financiar al proiectelor

3 zile

10

Proceduri de achiziţii publice în cadrul proiectelor

5 zile

11

Managementul/auditul inovării și proiectelor inovative

5 zile

12

Pregãtire certificare competenţe Manager Proiect  conform  Standardului Ocupaţional  R38

7 zile

 

Managementul performantei – Dezvoltare locala si protectia  mediului

 

Nr

III. Managementul performantei
a) Dezvoltare locala si protectia  mediului 

Duratã

1

Guvernare modernă şi dezvoltare localã

 5 zile

2

Strategii de dezvoltare localã durabila

5 zile

3

Planificare strategică

5 zile

4

Management pe bază de obiective în sectorul public

5 zile

5

Construirea de parteneriate și rețele internaționale

5 zile

6

Bune practici în domeniul realizãrii infrăţirii localităţilor

5 zile

7

Parteneriat public- privat în domeniul dezvoltãrii locale

5 zile

8

Rolul investiţiilor în dezvoltarea regională şi locală durabilă

5 zile

9

Finanţarea proiectelor de dezvoltare localã

5 zile

10

Sistemul de management de mediu şi auditul de mediu

5 zile

11

Managementul integrat al deşeurilor

5 zile

12

Modele și structuri de management european

5 zile


Managementul performantei – Gestiunea  localitatilor

 

Nr

III. Managementul performantei
b) Gestiunea  localitatilor                                               

Duratã

1

Managementul patrimoniului . Teoria și practica domenialității

 5 zile

2

Regimul proprietăţii

5 zile

3

Amenajarea teritoriului şi urbanism

5 zile

4

Management urban şi rural

5 zile

5

Registrul agricol, instrument al managementului agricol

5 zile

6

Cadastrul – abordãri şi reglementãri în context European

5 zile

7

Utilizarea tehologiei GIS în domeniul amenajãrii teritoriului

5 zile

8

Regenerarea urbanã – cerinte europene

5 zile

9

Proiecte urbane integrate

5 zile

10

Managementul spațiilor publice urbane

5 zile

11

Managementul patrimoniului cultural

5 zile


Managementul performantei – Servicii publice

 

Nr

III. Managementul performantei
c)  Servicii publice 

Duratã

1

Managementul serviciilor publice

 5 zile

2

Concesionarea serviciilor şi lucrãrilor publice

5 zile

3

Stare civilã şi evidenţa informatizatã a persoanelor

5 zile

4

Atribuţiile autorităţilor publice locale privind protecţia copilului

5 zile

5

Organizarea şi funcţionarea birourilor pentru asociaţiile de proprietari

5 zile

6

Managementul pregătirii pentru situaţii de urgenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

5 zile

7

Managementul transportului urban

5 zile

8

Pregătire juridică pentru poliţia locală

5 zile

9

Managementul riscurilor la dezastre

5 zile

10

Marketing și branding local .Tehnici innovative de promovare și (re)branding

5 zile

11

Managementul proiectelor de economie socială

5 zile


Managementul performantei – Calitatea si securitatea muncii

 

Nr

III. Managementul performantei
d) Calitatea si securitatea muncii 

Duratã

1

Managementul calităţii serviciilor în administraţia publicã

 5 zile

2

Instrumente de management utilizate pentru mãsurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice

5 zile

3

Managementul public modern – provocări și oportunități

5 zile

4

Benchmarking-ul si CAF-ul– instrumente în îmbunãtãţirea calităţii serviciilor publice

5 zile

5

Securitate şi sănătate ocupaţională.

5 zile

6

Raporturi juridice de muncă şi securitate socială

5 zile

7

Reglementări şi bune practici în domeniul SSM

5 zile

8

Igiena şi securitatea muncii

5 zile

9

Procedura administrativă contencioasă și necontencioasă

5 zile

10

Buna administrare și implicațiile asupra procedurilor administrației publice

5 zile

11

Evaluarea instituțională

5 zile

 

Etica si integritate in administratia publica

 

Nr

IV. Etica si integritate in administratia publica

Duratã

1

Etica şi combaterea corupţiei în administraţia publica locală

 5 zile

2

Administraţia publică şi comportamentul eco-responsabil. Ghidul eco-funcţionarului public

5 zile

3

Managementul resurselor umane în administraţia publicã

5 zile

4

Managementul performanţei în funcţia  publicã

5 zile

5

Mix-ul comportamental și metoda LIFO de îmbunătățire a performanțelor

5 zile

6

Analiza nevoilor de formare şi elaborarea planului de formare profesionalã

5 zile

7

Instruirea, motivarea şi salarizarea personalului din administraţia publică

5 zile

8

Răspunderea juridică în cadrul relaţiilor de muncă. Soluţionarea conflictelor de muncă

5 zile

9

Fundamentarea deciziei administrative .Transparența deciziei publice

5 zile

10

Politici publice

5 zile

11

Gestiunea informației publice . Arhivarea documentelor

5 zile

12

Manager de securitate

5 zile

13

Etichetă și protocol în sectorul public

5 zile

14

Managementul stresului și tehnici complementare de prevenire și combatere

5 zile

 

Comunicare publica si  transparenta decizionala

 

Nr

V. Comunicare publica si  transparenta decizionala

Duratã

1

Comunicare, negociere, managementul conflictelor

 5 zile

2

Dimensiunea managerială a comunicării în instituțiile publice

5 zile

3

Comunicare interculturalã în interiorul şi exteriorul UE

5 zile

4

Comunicare, corespondenţă si protocol

5 zile

5

Comunicarea interinstituţională şi relaţii publice

5 zile

6

Team-building și team-working în structurile administrației publice

5 zile

7

Tehnici eficiente de negociere

5 zile

8

Imaginea şi relaţiile publice ale instituţiilor publice

5 zile

9

Managementul relaţiilor publice

5 zile

10

Democrație participativă, decizie public și dialog social

5 zile

11

Administraţia orientată spre cetăţean. Procesul de consultare publică

5 zile

12

Lobby și advocacy în democrația participativă. Lobby-ist cu instituțiile UE

5 zile

13

Management electoral

5 zile

 

Tehnologia informaţiei

 

Nr

VI. Tehnologia informaţiei

Duratã

1

Sisteme informatice pentru administrația publică

 5 zile

2

Tehnici eficiente de prezentare și comunicare

5 zile

3

Internetul de la A la Z

5 zile

4

Contribuția paginii Web la crearea imaginii instituției

5 zile

5

Probleme de securitate informatică. Criminalitatea informatică

5 zile

6

Multimedia în administrația publică

5 zile

7

Social-media în era comunicării

5 zile

8

Inițiere în utilizarea calculatorului

5 zile

9

Managementul informatizat al documentelor

5 zile

 

Programe de formare iniţiala

 

Nr

VII. Programe de formare inițiala

Duratã

1

Aleși locali

 15 zile

2

Secretari consiliu local

15 zile

3

Administratori publici

15 zile

4

Consilieri juridici

7 zile

5

Experți achiziții

7 zile

6

Arhivari

7 zile

7

Funcționari publici debutanți

15 zile

8

Casieri

7 zile

9

Referenţi stare civilă

7 zile

10

Referenţi autoritate tutelară

7 zile

11

Referenţi secretariat / protocol

7 zile

12

Tehnicieni urbanism

7 zile

13

Agenţi dezvoltare

7 zile

 

Cursuri de specializare-perfectionare autorizate de CNFPA

 

VIII. CURSURI DE SPECIALIZARE-PERFECTIONARE AUTORIZATE DE CNFPA 

Duratã

Putem organiza în parteneriat cu diferite instituţii de formare cursuri pe diverse ocupaţii incluse în domeniul ”Administraţie şi servicii publice” şi în alte domenii conexe, cum ar fi: manager proiect, formator, agent agricol, contabil, lucrător/asistent social, agent poliţie comunitară, expert achiziţii publice, inspector resurse umane…

NOTĂ PRIVIND PROGRAMELE DE FORMARE PE OCUPATII:

Aceste programe de formare sunt organizate pe baza contractelor sau comenzilor dvs. Cursurile de formare sunt planificate în lunile respective, perioada fiind stabilită de comun acord. Trebuie menţionat însă că programele autorizate de CNFPA, se desfăşoară după o procedură impusă de legislaţia  privind formarea profesională a adulţilor, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000· La sfârşitul sesiunilor de instruire se vor susţine examene, conform prevederilor CNFPA în vederea eliberării certificatelor de competenţe, recunoscute de MMFPS şi MECTS;

 Conform standardului ocupațional

 

IX. Vizite de studii si schimb de experienta

 

Nr

IX. Vizite de studii si schimb de experienta

Duratã

1

Instituţii şi politici europene ( Belgia, Luxemburg, Franța)

 5 zile

2

Metode moderne de management în administraţia publică locală( Austria, Italia, Germania, Franța)

7 zile

3

Managementul instituțiilor publice în statele Uniunii  Europene (conform solicitării)

7 zile

4

Planificare şi gestiunea localităţilor (Olanda, Anglia)

7 zile

5

Managementul serviciilor publice (Italia, Austria, Germania, Olanda)

7 zile

6

Exemple de succes in utilizarea fondurilor europene ( Spania, Portugalia, Italia, Grecia)

7 zile

7

Intercomunalitate si dezvoltare rurala( Franța, Italia)

7 zile

Comments are closed.