CINE SUNTEM

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A FORMĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ “CINAQ”

Asociaţia CINAQ este o asociaţie profesională specializată în administraţie şi servicii publice, propunîndu-şi să devină partener strategic al acestora  în parcurgerea cu succes a schimbării.

Ideea constituirii intr-o retea a celor 8 centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala si Institutul National de Administratie a fost sustinuta si finantata prin 2 programe de asistenta tehnica Phare: RO 2004/016-772.01.03.01.01 si RO 2005/017-553.01.03.03.01 care au organizat reuniuni pentru stabilirea unor standarde de calitate comune, pentru stabilirea unei strategii comune de marketing, a unor cursuri si baze de date cu formatori comune si pentru facilitarea lucrului in retea
Institutiile au lucrat intr-o retea informala in 2007-2009, organizand si cursuri in parteneriat, sub coordonarea INA, iar in anul 2009, la sfarsitul asistentei tehnice Phare s-a luat decizia constituirii unei retele formale, cu statut juridic.

Actualmente, în urma multiplelor schimbări organizaţionale, asociaţia reuneşte experţi/persoane fizice proveniţi din instituţiile menţionate.

MISIUNE, OBIECTIVE  ŞI ACTIVITĂŢI

Asociaţia Profesională a Formării în Administraţia Publică Locală “CINAQ”- „CINAQ”, str. Splaiul Independenței nr. 2K, Sector 3, cod fiscal 26450220, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Judecătoria Sector 1 Bucureşti la nr. 5/21.01.2010, cont bancar RO78BRDE445SV92779094450, deschis la BRD sucursala Victoria,  este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, constituită pe durată nedeterminată ca persoană juridică de drept privat, în interesul general al membrilor săi, destinată a servi şi intereselor instituţiilor de formare pentru personalul din administraţia publică, pe linie profesională în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003

CINAQSCOP

Scopul “CINAQ” este de a susţine interesele generale ale formatorilor şi instituţiilor de formare privind asistenţa şi îndrumarea de specialitate în domeniile de formare pentru personalul din administraţia publică, precum şi identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor necesare susţinerii sistemului şi activităţilor educaţionale.

De asemenea, scopul asociaţiei  este:

 • promovarea şi dezvoltarea formării – perfecţionării profesionale a reprezentanţilor aleşi şi a personalului din administraţia publică
 • sprijinirea autorităţilor publice în realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare locală,
 • îmbunătăţirea capacităţii administrative a autorităţilor locale de a accesa şi administra fonduri publice şi private – cu deosebire fondurile de la Uniunea Europeană- pentru realizarea unor obiective de interes local.

MISIUNE

Activităţile cheie ale CINAQ constau în promovarea elaborării unor discipline specifice administraţiei publice şi a unor programe de training având ca rezultat creşterea calităţii pregătirii profesionale şi cercetării şi dezvoltarea şcolilor/instituţiilor la nivel naţional, regional şi internaţional.

O altă componentă a misiunii CINAQ este să stimuleze dezvoltarea resursei umane la nivelul funcţiei publice prin diseminarea bunelor practici în domeniile: management public, politici publice şi bună guvernare, respectiv să contribuie la procesul global de tranziţie politică şi economică prin intermediul unei funcţii publice eficace.

Aspectul cel mai important este însă crearea condiţiilor pentru profesionalizarea funcţiei publice în special prin facilitarea constituirii şi profesionalizării breslei formatorilor care intervin în cadrul formării continue în administraţia publică. Acesta este unul dinte avantajele de care vor beneficia membrii asociaţiei profesionale şi  va contribui şi la consolidarea poziţiei şcolilor şi instituţiilor de formare precum şi a CINAQ ca organizaţie.

OBIECTIVE

Obiectivele „CINAQ” sunt:

 • promovarea reformei în administraţia publică;
 • definirea statutului profesiunii de specialist în formare pentru personalul din administraţia publică, în conformitate cu normele recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi cu recomandările organizaţiilor de specialitate;
 • participarea la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare durabilă şi sprijinirea autorităţilor locale pentru furnizarea unor servicii publice bazate pe principiul dezvoltării durabile a colectivităţilor locale;
 • elaborarea unor standarde  profesionale pentru desfăşurarea formării profesionale pentru  personalul din administraţia publică;
 • promovarea competenţei profesionale a reprezentanţilor aleşi şi a personalului din administraţia publică;
 • promovarea cooperării între instituţiile de formare/perfecţionare, între acestea şi alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • încurajarea şi perfecţionarea comunicării publice în societatea românească;
 • reunirea şi organizarea profesioniştilor în formarea continuă la nivel naţional într-un cadru legal, care să reglementeze drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi cooperarea lor cu profesioniştii în domeniu din alte ţări;
 • editarea unor publicaţii de specialitate, a unor lucrări şi studii privind administraţia publică;
 • cooperarea în vederea promovării şi realizării unor proiecte, studii şi/sau cercetare finanţate de către organizaţii naţionale sau internaţionale, precum şi finanţarea unor proiecte de cercetare specifice (elaborarea de standarde, norme, tematici, programe şi studii de specialitate), etc.;
 • consolidarea încrederii diferitelor grupuri ţintă în activităţi de formare continuă, în specialiştii care o desfăşoară, precum şi în cei care solicită asistenţă din partea specialiştilor;
 • reprezentarea, susţinerea, promovarea şi apărarea intereselor economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi în cadrul dialogului cu administraţia centrală şi cu celelalte organizaţii cu preocupări în domeniu;
 • participarea la acţiunile organizate de autorităţile centrale şi locale privind iniţierea, elaborarea şi realizarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare, precum şi promovarea împreună cu instituţiile care au drept de iniţiativă legislativă, a unor proiecte de acte normative;
 • realizarea de strategii, studii şi activităţi de cercetare pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice şi întărirea capacităţii instituţionale a acestora, promovarea unor programe de asigurare a calităţii serviciilor publice şi urmărirea corelării acestora cu normele europene;
 • realizarea activităţilor de consultanţă şi de asistenţă de specialitate în domeniul economic, financiar, instituţional, al forţei de muncă şi a altor domenii de interes ale autorităţilor locale şi operatorilor de servicii publice;
 • acordarea de asistenţă de specialitate autorităţilor şi instituţiilor abilitate în vederea organizării licitaţiilor pentru delegarea gestiunii unor servicii publice sau executarea de lucrări în beneficiul operatorilor, precum şi pentru atestarea/licenţierea operatorilor de servicii publice;
 • editarea unui buletin informativ, pagina web, CD şi a unor materiale de publicitate în sprijinul cunoaşterii activităţii şi profilului Asociaţiei şi a performanţelor sale profesionale;
 • acreditarea programelor de formare profesională la organismele abilitate conform prevederilor legale în materie şi susţinerea acestor programe cu cei mai buni specialişti în domeniile acreditate;
 • organizarea de reuniuni naţionale sau internaţionale, schimburi de experienţă, vizite de studiu, mese rotunde, seminarii şi simpozioane pe teme de administraţie publică, având ca scop ridicarea nivelului formării de specialitate şi dezvoltării cercetării, precum şi popularizarea realizărilor din aceste domenii.

Comments are closed.